WhyCan Forum(哇酷开发者社区)

我们习惯了"有问题百度一下", 感谢为中文互联网持续输出优质内容的各位老铁们。 QQ: 516333132, 微信: whycan_cn (哇酷网/挖坑网/填坑网) service@whycan.cn

您尚未登录。

#1 2018-07-09 11:13:41

晕哥
管理员
注册时间: 2017-09-06
累计积分: 9,188

ucgui 添加汉字字库

1. 下载字库转换软件: ucGUI-FontConvert-Modiy_2.7z

2. 生成字体文件:
QQ20180709174742.png

3. 可以把c文件保存成utf-8(VC一定要保存成不带BOM), 或者用16进制utf-8字符串:
QQ20180709175443.png

b14d02a7f7f3228b896de8687a586ad5_hd.png

4. app 代码:

void MainTask(void)
{
  GUI_Init();

  GUI_UC_SetEncodeUTF8();
  while(1)
  {
    GUI_SetFont(&GUI_FontSong20);
    GUI_GotoXY(100, 100);
    GUI_DispString("\xe5\x82\xa8\abcdef00");
    GUI_DispStringAt("\xe7\x91\x9e\xe5\xba\xb7\xe5\xae\x8f\xe4\xb8\x9a", 3, 3);  //在制定位置打印
  }
}

5. 运行:
QQ20180709175524.png

离线

#2 2018-07-09 20:19:41

超级萌新
会员
注册时间: 2018-05-04
累计积分: 406

Re: ucgui 添加汉字字库

不错,学习!

离线

#3 2018-07-31 22:21:48

abc3240660
会员
注册时间: 2018-07-31
累计积分: 100

Re: ucgui 添加汉字字库

前段时间刚刚用过 好用好用

离线

页脚

工信部备案:粤ICP备20025096号-1 Powered by FluxBB