WhyCan Forum(哇酷论坛)

人过留名,雁过留声,感谢各位朋友不离不弃地支持。 QQ: 516333132, 微信: whycan_cn (哇酷网/挖坑网/填坑网) admin@whycan.cn

您尚未登录。

#1 2019-09-04 18:06:37

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

情况是这样,我会给一个电机发一个周期pwm脉冲,然后电机给我回20个周期pwm。现在已经实现发pwm给电机了,电机也收到了,也回复20个pwm给我了(示波器量到有),但是我设置成pwm后不能捕获到

离线

#2 2019-09-04 18:07:40

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

呼叫晕哥大神

离线

#3 2019-09-04 18:09:31

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

这个是设置pwm输出的配置    TIM_SetCompare1(TIM3, 100);  可以正常输出pwm

Timer3_Init(19999,71);

void Timer3_Init(u16 arr,u16 psc)
{

    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
   
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   
  /* GPIOB Configuration: TIM3 CH1 (PA6) and TIM3 CH2 (PA7) */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

  /* GPIOB Configuration: TIM3 CH3 (PB0) and TIM3 CH4 (PB1) */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

   
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
   
   
   
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;

    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);


    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);


    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);


}

离线

#4 2019-09-04 18:10:54

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

这是设置输入捕获的代码配置

TIM3_Cap_Init(0XFFFF,72-1);

void TIM3_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
{        
    RCC->APB1ENR|=1<<1;       //tim3 ʱÖÓʹÄÜ
    RCC->APB2ENR|=1<<2;        //PORTAʱÖÓʹÄÜ
    RCC->APB2ENR|=1<<3;        //PORTBʱÖÓʹÄÜ

    RCC->APB2ENR|=1<<0;        //AFIOʱÖÓʹÄÜ
//    AFIO->MAPR|=2<<8;        //TIM2????

    GPIOA->CRL&=0X00FFFFFF;    //PA6,PA7
    GPIOA->CRL|=0X88000000;    //PA6,PA7
    GPIOA->ODR&=0xFFFFFF3F;        //PA6 PA7 ÏÂÀ­
   
    GPIOB->CRL&=0xFFFFFF00;    //PB0,PB1
    GPIOB->CRL|=0x00000088;    //PB0,PB1
    GPIOB->ODR&=0xFFFFFFFC;        //PB0,PB1 ÏÂÀ­
    TIM3->ARR=arr;
    TIM3->PSC=psc;

    //CH1
    TIM3->CCMR1|=1<<0;        //CC1S=01     Ñ¡ÔñÊäÈë¶Ë IC1Ó³Éäµ½TI1ÉÏ
    TIM3->CCMR1|=1<<4;         //IC1F=0001 ÅäÖÃÊäÈëÂ˲¨Æ÷ ÒÔFck_int²ÉÑù£¬2¸öʼþºóÓÐЧ
    TIM3->CCMR1|=0<<2;         //IC1PS=00     ÅäÖÃÊäÈë·ÖƵ£¬²»·ÖƵ
    TIM3->CCER|=0<<1;         //CC1P=0        ÉÏÉýÑز¶»ñ
    TIM3->CCER|=1<<0;         //CC1E=1         ÔÊÐí²¶»ñ¼ÆÊýÆ÷µÄÖµµ½²¶»ñ¼Ä´æÆ÷ÖÐ

    //CH2
    TIM3->CCMR1|=1<<8;        //CC2S=01     ͬÉÏ
    TIM3->CCMR1|=1<<12;     //IC2F=0001 ..
    TIM3->CCMR1|=0<<10;     //IC2PS=00     ..
    TIM3->CCER|=0<<5;         //CC2P=0      ..
    TIM3->CCER|=1<<4;         //CC2E=1       ..

    //CH3
    TIM3->CCMR2|=1<<0;        //CC3S=01     ..
    TIM3->CCMR2|=1<<4;         //IC3F=0001 ..
    TIM3->CCMR2|=0<<2;         //IC3PS=00     ..
    TIM3->CCER|=0<<9;         //CC3P=0      ..
    TIM3->CCER|=1<<8;         //CC3E=1       ..

    //CH4
    TIM3->CCMR2|=1<<8;        //CC4S=01     ..
    TIM3->CCMR2|=1<<12;     //IC4F=0001 ..
    TIM3->CCMR2|=0<<10;     //IC4PS=00     ..
    TIM3->CCER|=0<<13;         //CC4P=0      ..
    TIM3->CCER|=1<<12;         //CC4E=1       ..

    //ÖжÏʹÄÜ
    TIM3->DIER|=1<<1;       //ÔÊÐí²¶»ñ1ÖжÏ
    TIM3->DIER|=1<<2;       //ÔÊÐí²¶»ñ2ÖжÏ
    TIM3->DIER|=1<<3;       //ÔÊÐí²¶»ñ3ÖжÏ
    TIM3->DIER|=1<<4;       //ÔÊÐí²¶»ñ4ÖжÏ

    TIM3->DIER|=1<<0;       //ÔÊÐí¸üÐÂÖжÏ
    TIM3->CR1|=0x01;        //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷3


}


void main()
{
while(1)
{

    if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)            //???????????
        {
            temp1=TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
            temp1*=65536;                        //??????
            temp1+=TIM3CH1_CAPTURE_Date2;       
            temp1-=TIM3CH1_CAPTURE_Date1;        //?????????
//if (temp1 != 65536)
            printf("TIM3_CH1_HIGH:%d us\r\n",temp1);        //?????????
            TIM3CH1_CAPTURE_Date1=0;
            TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;                //???????
        }

        if(TIM3CH2_CAPTURE_STA&0X80)            //???????????
        {
            temp2=TIM3CH2_CAPTURE_STA&0X3F;
            temp2*=65536;                        //??????
            temp2+=TIM3CH2_CAPTURE_Date2;       
            temp2-=TIM3CH2_CAPTURE_Date1;        //?????????
//if (temp2 != 65536)           
            printf("TIM3_CH2_HIGH:%d us\r\n",temp2);        //?????????
            TIM3CH2_CAPTURE_Date1=0;
            TIM3CH2_CAPTURE_STA=0;                //???????
        }

        if(TIM3CH3_CAPTURE_STA&0X80)            //???????????
        {
            temp3=TIM3CH3_CAPTURE_STA&0X3F;
            temp3*=65536;                        //??????
            temp3+=TIM3CH3_CAPTURE_Date2;       
            temp3-=TIM3CH3_CAPTURE_Date1;        //?????????
//if (temp3 != 65536)           
            printf("TIM3_CH3_HIGH:%d us\r\n",temp3);        //?????????

            TIM3CH3_CAPTURE_Date1=0;
            TIM3CH3_CAPTURE_STA=0;                //???????
        }

        if(TIM3CH4_CAPTURE_STA&0X80)            //???????????
        {
            temp4=TIM3CH4_CAPTURE_STA&0X3F;
            temp4*=65536;                        //??????
            temp4+=TIM3CH4_CAPTURE_Date2;       
            temp4-=TIM3CH4_CAPTURE_Date1;        //?????????
//if (temp4 != 65536)           
            printf("TIM3_CH4_HIGH:%d us\r\n",temp4);        //?????????
            TIM3CH4_CAPTURE_Date1=0;
            TIM3CH4_CAPTURE_STA=0;                //???????
        }

}
}

离线

#5 2019-09-04 18:12:04

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

如果只是开机设置成捕获就没问题。设置成输出再设置成捕获就不行了。这是重点!!!!

离线

#6 2019-09-04 20:38:08

awfans
会员
注册时间: 2018-04-03
累计积分: 231

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

看了下,感觉怎么这么优秀的一个用库函数一个用寄存器=。=

离线

#7 2019-09-04 20:39:21

nuvoton
会员
注册时间: 2019-06-17
累计积分: 55

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

如果上电就进入输入捕获就可以的话,那说明输入捕获初始化没问题咯,那么设置成输出再设置成输入是否还可以呢?就单纯自己给脉冲 不用电机的。自己用杜邦线怼几下咯。 有一种情况就是输出脉冲后,MCU进入输入捕获这个切换需要一点点时间。而电机响应太快。

离线

#8 2019-09-05 11:47:51

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

awfans 说:

看了下,感觉怎么这么优秀的一个用库函数一个用寄存器=。=

库函数是我自己的。寄存器是网上找的

离线

#9 2019-09-05 11:49:34

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

nuvoton 说:

如果上电就进入输入捕获就可以的话,那说明输入捕获初始化没问题咯,那么设置成输出再设置成输入是否还可以呢?就单纯自己给脉冲 不用电机的。自己用杜邦线怼几下咯。 有一种情况就是输出脉冲后,MCU进入输入捕获这个切换需要一点点时间。而电机响应太快。

我现在不用电机,就怼着一个持续的pwm用来测试捕获。发现上电就设置输入捕获没问题。但是设置成输出再设置输入捕获就不行了。不知道什么原因

离线

#10 2019-09-05 14:10:17

钱泰多
会员
注册时间: 2018-08-08
累计积分: 42

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

问题解决了,设置输出后,执行TIM_DeInit(TIM3),再设置输入捕获就行了
                                        Timer3_Init(19999,71);
                                   
                                        TIM_SetCompare1(TIM3, 100);
                                        TIM_SetCompare2(TIM3, 100);
                                        TIM_SetCompare3(TIM3, 100);
                                        TIM_SetCompare4(TIM3, 100);
                                   
                                                    TIM_DeInit(TIM3);

                                        TIM3_Cap_Init(0XFFFF,72-1);

离线

#11 2019-09-06 09:03:54

Quotation
会员
注册时间: 2018-10-04
累计积分: 146

Re: stm32f103 设置pwm输出后马上设置pwm捕获不成功

可能是disable再enable一下就可以。

离线

页脚